Kto sme?
   Ako katolíci žijúci vo svete - muži i ženy - z rôznych stavov a povolaní túžime svoj každodenný život utvárať podľa veľmi jednoduchých zásad prevzatých z evanjelia:
• Dávať čas Bohu – modlitba je dušou nášho života i činnosti. Sv. František nám dáva príklad ako, kedy, kde a o čo sa modliť; hovorí, že ten sa modlí dobre, kto sa po modlitbe stáva lepším.
• Mať podiel na tvorivom diele Boha – každému človeku dáva Boh určitý dar. Na prácu sa pozeráme očami sv. Františka ako na službu lásky a povinnosť voči Bohu a blížnemu. Ona má premieňať nielen vonkajší svet človeka, ale i jeho vnútorný svet.
• Vytvárať kresťanské hodnoty – brániť pravdu, spravodlivosť, svätosť manželstvo a rodiny, počatý život, výchovu detí, vo svojom prostredí podávať svedectvo o kresťanských hodnotách.
• Byť malým a slobodným – skromnosť je prirodzenou vlastnosťou po¬korného a Bohu podriadeného človeka. Duch františkánskej chudoby a prostoty sa prejavuje v tom, že nežijeme, ani nemáme veci a čas len pre seba.
• Byť bratom, sestrou všetkých – sv. František je patrónom univerzálneho bratstva lebo nevylučoval nikoho a nič zo svojej lásky, otváral srdce všetkým. Františkánskym znakom je zmysel pre bratstvo voči ľuďom, vesmíru a každému stvoreniu.
• Byť nástrojom pokoja a dobra – otvorenosť a bratstvo vylučujú akékoľvek násilie a trvanie na svojom, z úst sv. Františka nikdy nevyšlo zlé slovo. Zlo premáhal dobrom, preklínanie - žehnaním.
• Žiariť radosťou – dosiahnuť zrelú vieru, to neznamená iba veriť v Boha, ale uveriť Bohu a dôverovať mu. Je mnoho Božích darov - každodenných a prostých. Vedomie Božej Prozreteľnosti nás vedie k úžasu a radosti zo všetkého, čo nám Boh posiela.


Čo chceme?
• Ako sv. František sa snažíme vytvoriť v sebe SRDCE DIEŤAŤA voči Bohu, SRDCE MATKY voči blížnemu a SRDCE prísneho SUDCU voči sebe samému.
• V spojení s inými spoločenstvami chceme ísť k ľuďom ako ich bratia a rozpoznávať v každom človeku Boží obraz.


Čo robíme?
   Stĺpy, o ktoré opierame svoj život, sú EVANJELIUM a CIRKEV. V nadväznosti na prax prvých kresťanov sa pravidelne zhromažďujeme, aby sme prežili a zakúsili živého Boha v spoločenstve bratov a sestier.
V Skutkoch apoštolských čítame: "Zotrvávali v apoštolskom učení, v bratskom spoločenstve, v lámaní chleba a v modlitbách." (Sk 2,42) Tento text je možné vystihnúť štyrmi slovami: Biblia, Bratstvo, Eucharistia, Modlitba.
Cítime zodpovednosť za život farnosti, sme ako jednotlivci i ako spoločenstvo k dispozícii miestnej cirkvi, pripravení ku každej pomoci v jej činnosti, poslušní a podriadení duchovným pastierom.


Ako sa organizujeme?
   Svetská františkánska rodina by nemohla byť prostriedkom duchovného rastu a dobrým spoločenstvom bez vonkajšej štruktúry. Preto každé bratské spoločenstvo má svoju Radu s predstaveným, volenú na tri roky. Duchovnú službu zabezpečujú kňazi z Prvého františkánskeho rádu.
   Začlenenie do Svetského františkánskeho rádu sa koná v troch etapách: POSTULÁT (zoznámenie sa s františkánskou spiritualitou), NOVICIÁT (ročná skúšobná doba) a PROFES (sľuby).


Kde nás nájdeš?
   Ak Ťa oslovil život sv. Františka a máš záujem ho bližšie spoznať, ba chcel - chcela by si aj žiť s bratmi a sestrami podobne ako on, radi Ťa medzi sebou privítame.
 

 

hlavná   |   členovia bratstva   |    dokumenty  |   fórum    |   foto
copyright (C) 2007 Bratstvo Pátra Pia Sečovce